نشست مشترک ریاست فنی و حرفه ای میبد و ریاست دانشگاه میبد

نشست مشترک ریاست فنی و حرفه ای میبد و ریاست دانشگاه میبد

1398/07/20 6 بازدید

نشست دوجانبه ریاست فنی و حرفه ای میبد و فرمانده بسیج ناحیه مقاومت میبد

نشست دوجانبه ریاست فنی و حرفه ای میبد و فرمانده بسیج ناحیه مقاومت میبد

1398/07/17 10 بازدید

سالمندان تجربیات خود را به نسل امروز منتقل کنند

سالمندان تجربیات خود را به نسل امروز منتقل کنند

1398/07/09 17 بازدید

افتتاح موسسه آموزشی حسابداری و حسابرسی درمیبد

افتتاح موسسه آموزشی حسابداری و حسابرسی درمیبد

1398/07/09 26 بازدید