بازدید از صنایع شهرستان در هفته ملی مهارت

بازدید از صنایع شهرستان در هفته ملی مهارت

1400/05/03 4 بازدید

شرکت در نمازجمعه در هفته ملی مهارت

شرکت در نمازجمعه در هفته ملی مهارت

1400/05/01 3 بازدید

جشنواره گرامیداشت هفته ملی مهارت

جشنواره گرامیداشت هفته ملی مهارت

1400/04/09 20 بازدید

برگزاری اولین تور گردشگری مهارت و بازدید از دپارتمان سفال، سرامیک و لعاب

برگزاری اولین تور گردشگری مهارت و بازدید از دپارتمان سفال، سرامیک و لعاب

1400/01/11 111 بازدید