به گزارش روابط عمومی مرکز دوره آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم با حضور کارکنان مرکزآموزش فنی و حرفه ای برادران و خواهران میبد و اردکان در مرکز میبد برگزار شد. در این دوره آقای دکتر محمدرضا قائم محمدی کارشناس مسئول اداره کل بهزیستی استان توضیحاتی در این باره ارائه نمودند.ایشان عامل اصلی وقوع هرگونه جرم در جامعه را تربیت ناصحیح خانواده دانست وی افزود خانواده، کانون اصلی تربیت صحیح و یا ناصحیح فرزندان در جامعه می باشد. وی روشهای صحیح تربیت فرزند و جلوگیری از وقوع جرم توسط فرزندان را بیان نمود. وی افزود ضعف ما در این است که قانون در خانه ها وجود ندارد که با توافق بین پدر و مادر ایجاد می شود. پدر و مادر در تربیت فرزندان با یکدیگر هماهنگ باشند و قوانین با هماهنگی پدر و مادر اجرا شود.