تولید بستنی در کارگاه سردکننده به مناسبت هفته مهارت
تولید بستنی در کارگاه سردکننده به مناسبت هفته مهارت
بازدید شهردار محترم به مناسبت هفته مهارت
بازدید شهردار محترم به مناسبت هفته مهارت
برپائی میز خدمت در مصلی نمازجمعه
برپائی میز خدمت در مصلی نمازجمعه
بازدید به مناسبت هفته ملی مهارت
بازدید به مناسبت هفته ملی مهارت