بازدید مدیر کل محترم از شهرستان میبد
بازدید مدیر کل محترم از شهرستان میبد
سه شنبه های ماهرانه با بانوان شایسته در مرکز خواهران میبد
سه شنبه های ماهرانه با بانوان شایسته در مرکز خواهران میبد
تولید بستنی در کارگاه سردکننده به مناسبت هفته مهارت
تولید بستنی در کارگاه سردکننده به مناسبت هفته مهارت
بازدید شهردار محترم به مناسبت هفته مهارت
بازدید شهردار محترم به مناسبت هفته مهارت
برپائی میز خدمت در مصلی نمازجمعه
برپائی میز خدمت در مصلی نمازجمعه