تلاش جهادی راه اندازی دپارتمان تخصصی تربیت مربی سفال، سرامیک و لعاب کشور
تلاش جهادی راه اندازی دپارتمان تخصصی تربیت مربی سفال، سرامیک و لعاب کشور
سه شنبه های ماهرانه با بانوان شایسته در مرکز خواهران میبد
سه شنبه های ماهرانه با بانوان شایسته در مرکز خواهران میبد